تغذیه گوسفندان

تغذیه گوسفندان

تغذیه گوسفندان

مقدمه :
مراتع و علوفه جزء ارزانترين منابع خوراكي براي تغذيه گوسفندان محسوب مي شوند. در سيستم چرا ذخيره علوفه گونه هايي مانند : مخلوط علوفه شبدر و علوفه غلات مانند : علوفه چاودار ، يولاف و جو به منظور رفع نياز مواد خوراكي در زمستان كاهش مي يابد . در سيستم چراي گياهان فرصت بيشتري براي تغذيه گوسفندان وجود دارد . چراي بيش از حد مي تواند بيشتر احتياجات انرژي و پروتئين ميش ها را فراهم كند و به عنوان تامين كننده انرژي براي توليد ، نگهداري و رشد جايگزين غلات شود.
در بسياري از سيستم هاي مرسوم چرا ، حيوانات در تمام سال در منطقه اي خاص از مراتع نگهداري مي شوند. در چنين سيستم هايي بايد تعادل صحيح بين دام و مرتع حفظ شود.
در فصل زمستان بايد علوفه خشك با كيفيت بالا و كنسانتره مناسب در جيره بندي غذايي ميش ها منظور شود . ميش هاي خشك مي توانند در مرتع به تنهايي نگهداري شده و هنگامي كه با علوفه خشك تغذيه مي شوند ممكن است طي ۴ هفته آخر از بره زايي به مكمل هاي افزودني احتياج پيدا كنند.
اگر ميش ها به منظور حداكثر شير و افزايش سرعت بره زايي پرورش داده مي شوند لازم است در تغذيه آنها علوفه خشك همراه با يك برنامه غذايي مناسب با توجه به وضعيت بهداشتي آنها منظور شود . رابطه مثبتي بين قابليت هضم و خوراك و ميزان مصرف آن نيز افزايش مي يابد . در واقع خوراك هايي كه قابليت هضم بالايي دارند ، منجر به تحريك مصرف در دام مي شوند.
نمك يد دار بايد در طول پرورش به صورت قابل دسترس در اختيار ميش ها قرار گيرد . در سيستم پرورش ميش ها به منظور سهولت و صرفه اقتصادي در امر شيردوشي ، بايد دستگاههاي شيردوشي در سالن هاي شيردوشي وجود داشته باشد.
اهميت تأثير جيره متعادل در تغذيه گوسفند : ميش هايي كه به خوبي رشد كرده و از بره هاي خود تا پايان مرحله از شيرگيري پرستاري مي كنند به يك جيره متعادل براي نگهداري نياز دارند . علوفه به تنهايي نمي تواند تمام مواد مغذي ضروري را براي عملكرد مطلوب تامين نمايد . لذا به منظور افزايش كيفيت در امر توليد ، مواد مغذي ضروري مورد نياز است.
مطالعه اي به منظور تعيين تاثير جيره متعادل بر رشد و كيفيت پشم ميش ها بعد از سن ۳۶۵ روزگي انجام شده است . در اين تحقيق از ۴۶ ميش در مناطق مختلف نژاد گوسفند سرسياه ليتوان در يك مزرعه واقع در ليتوا استفاده شده است . طي اين مطالعه گوسفندان شاهد با يك غذاي استاندارد حاوي افزودني هاي معدني تغذيه شدند و خوراك گوسفندان ساير گروههاي آزمايشي مشابه گروه شاهد بوده است اما در جيره آنها خوراك جو با مقدار مشابه آن بدون پوشينه جايگزين شده است . نتيجه آزمايش نشان داد كه وزن در ۲۴ ساعت به طور معني داري افزايش داشته و تركيب جيره در اين آزمايش بر جعد تار پشم و كيفيت آن بي تاثير ولي وزن زنده ميشها ، جعد تار پشم را تحت تاثير قرار داده است . نتايج حاصل از اين آزمايش نشان مي دهد كه جو بدون پوشينه به دليل بالا بودن ارزش غذايي آن مي تواند به عنوان منبع مناسب پروتئين در جيره غذايي گوسفند و ديگر نشخواركنندگان استفاده شود.


نظرات "تغذیه گوسفندان"

  • اکبرزمانی

    باسلام بنده مشتاق درسرمایه گذاری دراین راه هستم قدمهای اولیه راازکجاشروع کنم

    پاسخ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.