مختصری از تاریخچه پژوهش اصلاح نژاد گوسفند افشاری

مختصری از تاریخچه پژوهش اصلاح نژاد گوسفند افشاری

Picture1

طرح انتقال ژن چند قلوزایی براي اولين بار دركشور در سال ۱۳۸۶ با حمایت وزارت جهاد کشاورزی در دانشگاه زنجان به اجراء در آمد. برای انجام این طرح سلول های جنسی از کشور نیوزلند و از نژاد برولامرینو وارد گردید. این نژاد ترکیبی است از ۷۵ درصد نژاد گوشتی رامنی و ۲۵ درصد نژاد پشمی مرینو که حاوی ژن مورد نظر می باشد. ژن FecB مهمترین ژن شناخته شده موثر بر چند قلوزای است که نسبت به سایر ژنهای شناخته شده در این ارتباط.از مزایای بیشتری برخوردار است. در طی شش سال مراحل انتقال ژن به نژاد افشاری تا کنون نتایج بسیار قابل توجهی حاصل گردیده است.


Download PDF
Facebookاشتراک گذاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.