الزامات مدیریتی واحدهای پرورش صنعتی گوسفند داشتی

الزامات مدیریتی واحدهای پرورش صنعتی گوسفند داشتی

باسمه تعالی
مقدمه :
برای صنعتی کردن گوسفندداری داشتی الزام تامین یکسری شرایط مدیریتی اجتناب ناپذیر می باشد تا این صنعت از نظر اقتصادی توجیهات کافی را داشته باشد. و بتواند پایدار بماند که در زیر سعی گردیده تا نکات فنی لازم در بخش های مدیریت تولید مثل، مدیریت تغذیه و مدیریت بهداشت و درمان تشریح گردد.

مديريت توليدمثل
میشهابرای اولینباردرسن۱۸ماهگیتلاقیدادهمیشوند. با لحاظ کردن سیستم سه بار زایش در دو سال جدول زمانی ذیل قابل ترسیم و پیش بینی می باشد.
جدول شماره ۱
نوبت همزمان سازی زمان سیدر گذاری زمان سیدر بردار و تزریق هورمون PMSG زمان قوچ اندازی زمان زایمان زمان از شیر گیری بره ها
سری اول ۱ تیر ۱۵ تیرماه ۱۷ تیرماه ۱۷ آبان ۱۷ دی
سری دوم ۱ بهمن ۱۵ بهمن ۱۷ بهمن ۱۷ خرداد ۱۷ مرداد
سری سوم ۱ شهریور ۱۵ شهریور ۱۷ شهریور ۱۷ دی ۱۷ اسفند
سری چهارم ۱ فروردین ۱۵ فروردین ۱۷ فروردین ۱۷ مرداد ۱۷ مهر
سری پنجم ۱ آبان ۱۵ آبان ۱۷ آبان ۱۷ اسفند ۱۷ اردیبهشت
سری بعدی ۸ ماه بعد از سیدر گذاری دوره قبل ۸ ماه بعد از سیدر برداری دوره قبل ۸ ماه بعد از قوچ اندازی قبلی ۸ ماه بعد ۸ ماه بعد

بعد از جفتگیری کنترل شده ی قوچ ها با میش های همزمان سازی شده ،چنانچه تا ۱۷ روز علایم فحلی در این میش ها مشاهده نشد احتمالا نشانگر موفقیت آمیز بودن جفتگیری می باشد در غیر اینصورت میشهایقصرمی بایدبطورآزادباقوچهایمنتخبتلاقیداده شوند. درفصولجفتگیری،می توان بااستفادهازقوچهایفحلیاب،میشهایفحلگله را شناسایی کرد. سپسدرطولروزودر۴نوبت (ساعات۶و۱۱صبح،۲و۷بعدازظهر)میشهایفحلازگلهجداشدهوبهصورتتصادفیباقوچهایمعینتلاقیدادهشوند. میشهای آبستن شناسایی شده و از سایر گله جدا می شوند و در اصطبل مخصوص قرار می گیرند این اصطبل مخصوص گوسفندان آبستن سبک می باشد تا از سایر گله جدا باشند و مراقبتها و نظارت های ویژه ای بر روی آنها اعمال شود بعد از اتمام دو ماه آبستنی آنها را وارد جایگاه دیگری که مخصوص گوسفندان آبستن نیمه سنگین است و در این مرحله دامهای آبستن به رژیم غذایی خاص دوره میش های سنگین بتدریج سازگاری پیدا می کنند تا از ایجاد هر گونه استرس تغییر جیره جلوگیری شود طول این دوره یک ماه می باشد و در مرحله نهایی گوسفندان آبستن وارد فاز میش های آبستن سنگین می شوند که در این دوره دو ماهه جیره غذایی حاوی کنسانتره بالا به آنها داده می شود در این دوره بایستی تلاش شود تا اسکور بدنی این گوسفندان بین ۳ تا ۵/۳ قرار گیرد. درطولمدتآبستنیمیشهامراقبتهایلازمازقبیلتغذیه،نگهداریوبهداشت،انجامشدهوفصلزایشبعد از طی دوره آبستنی (۵ ماه)شروعمیشود.
اطلاعاتیمانندجنسوتیپتولد،شمارهپدرومادروتاریختولدنیزدردفاترزایشثبتمیگردد. وزنمیشبههنگامجفتگیریثبتمیشود.

مديريتبهداشتوواکسيناسيون
جهتحفظسلامتگوسفندان،برنامهواکسیناسیونبیماریهایمهمازقبیلشاربن،آنتروتوکسمی،تببرفکی،آبله،هپاتیتوبروسلوزبایدانجامشودوازداروهایمناسبجهتمبارزهباانگلهایداخلی،وخارجی درطولسال(بهاروپاییز)استفادهشود.همچنین انجام سمپاشیوسوزاندنجایگاههاباشعلهافکننیزضروریمیباشد.گله بایستیازنظر بهداشتی تحتنظردامپزشکقرارداشته باشدوگوسفندانبیماربرایانجاممراقبتهایلازمازگلهجداو در جایگاه مخصوص دام های بیمار (بیمارستان) قرار داده شوند. علاوهبراین،نظافتدائمیجایگاهها،بهویژهرسیدگیبهوضعیتبهداشتیگوسفندانبالغوبرههاینوزادازقبیلسمچینی،ازبرنامههایمداومیاستکهتوصیه بهانجام آنمیشود.

برخیاقداماتبهداشتیودامپزشکیمورد نیاز
– انجاممعایناتودرمانهایروزانهرویدامهایمریض
– کودکنیوشعلهافکنیوسمپاشیسالنهایپرورش
– تزریقواکسنآنتروتوکسمیبهکلیهگوسفنداندردونوبت
– تزریقواکسنآبلهوشاربنبهکلیهگوسفندانبالغ
– حمامضدکنهکلیهگوسفنداندریکنوبت
– تستبروسلوزکلیهقوچهاومیشها
– درمانضدانگلیکلیهگوسفندانبالغ
– تزریقواکسنتببرفکیبهکلیهگوسفندان
– تزریقواکسنبروسلوزبهبرههایماده
– درمانبیماریپلوروپنومونیبرههادردونوبتبهمدت۳
– انجام سایر اقدامات بهداشتی لازم

جدول شماره ۲ : زمانبندی پیشنهادی اقدامات بهداشتی لازم برای گله

ردیف ماه اقداماتانجامشده در هر ماه سال
۱ فروردین تزریقواکسنآنتروتوکسمیبهبرههاینوزاددردونوبت
مبارزه با انگلهای شیر دان و ریه (قل قروت و قزل قروت) با خوراندن داروهایی از قبیل لوامیزول یا تترامیزول یا آلباندازول- مبارزه با کپلک و دیکروسیلیوم با خوراندن داروهایی از قبیل فازینکس یا راتاید یا کلوزانتل یا تترازی و دستورازی
آخرفروردینماهکودکنیوشعلهافکنیوسمپاشیآغل هاوآهک پاشی –
تزریقواکسنآنتروتوکسمینوبتدومبره ها- تزریقواکسنآنتروتوکسمی کلگله(غیرازبره ها)
۲ اردیبهشت
تزریقواکسنتب برفکیوشاربنگوسفندان(غیرازبرهها)،حمامضدکنهومبارزهباانگل هایخارجیقبلاز پشم چینی،تزریقواکسنآنتروتوکسمیکلگله )غیرازبره ها(
۳ خرداد
حمامضدکنهبعدازپشمچینی،خوراندنشربتضدانگلومبارزهباانگل هایداخلی-( مبارزه با کرم کدوی گوسفند (تنیا)با داروهایی از قبیل تنی رازی یا نیکوزامید)
۴ تیر
تزریقواکسنبروسلوزبهبره هایماده،
درمانگله ءبره هابرعلیهپلوروپنومونی
۵ مرداد —
۶ شهریور —
۷ مهر سمپاشیآغل هابرعلیهانگل هایخارجی- تزریق واکسن تب برفکی
۸ آبان —
۹ آذر تزریقواکسنآنتروتوکسمی
۱۰ دی
شعلهافکنیوضدعفونیزایشگاهوآمادهکردنآن- خوراندنمولتی ویتامینبهمیش هایآبستنوآهک پاشیورودی هایسالن هایزایشگاه
۱۱ بهمن
کنترلومراقبتزایمانمیش ها – خوراندنآنتیبیوتیک (انرو)به همراهمولتی ویتامینبهبره هاینوزاددر دونوبتدردوروزمتوالی
۱۲ اسفند
تکرارمراقبتومواردبهداشتیبره هاینوزاد – تکرارخوراندنآنتیبیوتیکبههمراهمولتیویتامینبهبره هاینوزاد – تزریقواکسنآنتروتوکسمیبره هاینوزاد – تزریقویتامین E+se به بره هاینوزاد

علاوهبراقداماتذکرشده،درمانهایروزانهنیزانجامگرفتهوپیگیریوآزمایشاتلازمجهتپیشبردودرمانوپیشگیریازوقوعمواردبعدینیزصورتگیردکهازجملهمیتوانبهفرستادنمواردسقطشدهبهآزمایشگاهجهتروشنشدنعاملسقطاشارهکرد.

مدیریت تغذیه
ماده خشکجیرهدرحدود۵/۲تا۵/۴درصدوزنیگوسفند
تغذیهی گله ی گوسفند داشتیبهسهدستهزیرتقسیممیشود :
الف -تغذیهبرهها
ب-تغذیهمیش ها
تغذیهمیش درپنجمرحلهزیرخلاصهمیگردد:
۱ : خوراکدهیبههنگامجفتگیری(فلاشینگ)
۲ : خوراکدهیبههنگامآبستنی
۳ : خوراکدهیبههنگامبرهزایی
۴ : خوراکدهیبههنگامشیردهی
۵ : خوراکدهیبههنگامخشک
ج-تغذیهقوچها
الف – تغذيهبره
۱: تغذيه بره نوزاد
معمولاًبرههابلافاصلهپسازتولدقادربهایستادنبوده،درمدتکمیخودرابهپستانمادربرایخوردن شیرنزدیکمینماید.بهتراستدراینصورتپستانمادرتوسطدامدارتمیزگرددتاهیچگونهآلودگیبهبره منتقلنشود.
تغذیهدرساعاتاولیهزندگیبرای بره ها بسیارحائزاهمیتاست؛زیرادرروزهایاول، شیرمادر(ماکیاآغوز) بهدلیلاینکهملیناست وحاویموادقندیفوقالعادهقابلهضموجذب،آلبومینوگلبولین، ویتامینوآنتیکر می باشد کهباعثایجاد ایمنیوجلوگیریاز مرگومیرنوزادانمیگردد.
امکاندارددرروزهایاولیه،(معمولاًزایشهایاول) مادرنوزادراقبولنکندوازشیردادنبرهیابزغالهامتناع نماید. بنابراینبایستیباروشهایمختلفمادرراواداربهشیردهیکرد (ازجملهنگهدارینوزادومادردریک جایگاهانفرادیبسته)درصورتیکهعلتشیرندادنزخمیاتورمپستانمادرباشد،بایستیسریعمادررامعالجه کردوسعیشودازآغوزسایرمادرهابهنوزادخورانیدهگردد. میزاننیازنوزادبهشیرمادرروزانهحدود۱۰درصدوزنبدننوزاداستکهبایستیدرچندینمرحله(حداقل۳بار)بهنوزادخورانیدهشود؛برایمثالیک نوزاد۴کیلوگرمینیازبه ۴۰۰ گرم(سیسی ) شیرمادردرروزهایاولیهزندگیدارد. درصورتیکهآغوزدردسترسنباشد،بهنوزادمیبایستیشیرمعمولیهمراهباتزریقموادویتامینی،مقداری آنتیبیوتیکوحتیگاماگلوبولینداده شود.دربرخیواحدهاکهآغوزهایاضافیرامنجمد مینمایند،میتوانبرایتغذیهنوزادانبیمادرازآنهااستفادهکرد. البتهاحتیاطاتخاصدرزمانیخگشایی آغوزمنجمدازجملهدرجهحرارتمناسبآغوزدرزمانمصرف(حدود۳۵درجهسانتیگراد) میبایستیلحاظ گردد.
۲: تغذيهنوزادتاازشيرگيری
اصولاًبرههاازبدوتولدحدود۲تا۳هفتهمنحصراًازشیرمادرتغذیهمینمایند. ازهفتهدوموسوم بهبعدشروعبهلبزدنبهموادعلوفهایقابلدسترسمیکنندوکمکمبهخوردنموادعلوفهایعادتمی نمایند. درزمانیکهبرهفقطازشیرمادرتغذیهمیکند،شیربهطورمستقیمواردشیردانمیشود؛چونعملاً سایرقسمتهایمعده(شکمبه،نگاری،هزارلا)ازنظرهضمفعالنبوده،اصولاًرشدچندانیهمننمودهاست.بنابراینبایستیبرهبهتدریجبهخوردنسایرموادغذییازجملهعلوفهترویاخشکوکنستانترهعادتدهی شودتااندامهاییادشدهرشدونمونمایند.موادخوراکیوعلوفههایمصرفیبایستیبهلحاظکیفیتپروتئین، موادمعدنیوویتامینیغنیباشد.
اگربرههابرایچرابهمراتعمیروندمیبایستیمراتعخوبرادراختیاربرههاقرارداد.بدینمعنیکهمراتع درصورتامکانبانردهکشییاتورکشیطوریتقسیمشوندتاقسمتخوبمرتعبهبرههااختصاصدادهشودو نردههاطوریباشدکهمیشهانتوانندواردآنمرتعگردند.اگر برههابهمرتعبرایچرابردهنمیشوند،علوفهخشبیوکنستانترهدراختیارآنهابهصورتدستیقراردادهشود.
برهازهفتهدومویاسومبهبعدعلاوهبرشیرمادربایستیروزانهحدود۲۵تا۵۰گرمکنسانترهواز هفتههشتمبهبعد۲۵۰تا۵۰۰گرم(بسته به رشد جسمانی ) دراختیارداشته باشند. دراینمدتمیبایستیعلوفههایمرغوب( یونجهوشبدر)بهمقدارکافیدراختیاربرههاقرارگیرد.درموردبرههایداشتیمصرفکنسانترهکمترولیمصرفعلوفهخشبیزیادترودرموردبرههایپرواری میبایستیمصرفکنسانترهبیشترومصرفعلوفهخشبیکمترگردد.
تاریخازشیرگیریبره۲تا۳ماهاست. درزمانازشیرگیری(یعنیچندروزماندهبهآن)میبایستی شیرمیشهابهصورتدستیدوشیدهشودوسپسبهمدتکمیاجازهدادهشودتابرههادرکنارمادرهایخود بمانند. دراینزمانچونشیرمیشهاخودبهخودکاهشمییابدوبرهناچاراستبرایسیرکردنشکم ازعلوفهوکنستانترهاستفادهبیشترینماید.
تغذیهنوزادباشیرخشکیاموادجانشینشوندهشیر درمزارعیکههدفتولیدبرهپرواریاستتغذیهبرههاباموادجانشینشوندهشیرصورتمیگیرد؛زیرالازم استمیشهادرمدتکوتاهیخشکودوبارهبرایزایشبعدیآمادهشوند.بنابراینتغذیهنوزادباشیرمادرکمترصورتمیگیرد.
نکاتمهمقابلبررسیدرموردتغذیهباجایگزینشوندههایشیرشاملمواردزیراست:
۱- نوزادحداقل۲۴ساعتپسازتولدبامادرنگهداریمیشودتاآغوزدریافتنماید.
۲- درصورتمرگمادرحتماًازآغوزسایرمادرهابهنوزادخورانیدهشود.
۳- درصورتنبودماکیاآغوز،نوزادباشیرمعمولیتغذیهوموادویتامینهوآنتیبیوتیکوگاماگلوبولینبهبرهتزریقشود.
۴- درروزدومبهبعد،نوزادازمادرجداوپساز۵تا۶ساعتگرسنگی،برههارابهسرپستانکهایمصنوعیویژههدایتتاازطریقمادرمصنوعیتغذیهشوند.
۵-مادرمصنوعیمیتواندحاویشیرمعمولیویاپودرشیرخشکیاجایگزینشوندهشیرباشد.
۶-چنانچهبینبرههای۳تا۴روزه،برههای بزرگتر (۱۰تا۱۵روزه)کهعادتبهتغذیهشیرازمادرمصنوعیکردهاندوجودداشتهباشند،درفراگیریواستفادهازمادهمصنوعیبراینوزادانبسیارموثراست.
۷-شیرخشکیاجایگزینشوندهشیرحداقلبایستیحاوی۲۱تا۲۲درصدپروتئینباشد.موادویتامینیومعدنیحتیچربیبیشترینسبتبهشیرمعمولینیزداشتهباشد.

۳: نيازتغذیه ای برهها
مقدارمادهخشکموردنیازبرههادرهفتهاولزندگیحدود۲۵۰گرموازهفتهپنجمبهبعدبه۳۵۰تا۴۰۰ گرم افزایش می یابد.بهعبارتدیگردرهفتههایاولودومروزانه۵/۱ لیتر و در هفته پنجم ۵/۲ تا ۳ لیترطیدوتاسهنوبتدرروزمیبایستیشیرباغلظت۱۶درصدمادهخشکباشد.
۴: شرايطازشيرگيری بره ها
۱-سنبرههاحدود۸تا۱۵هفتهباشدوموقعشیرگیریبایستیروزانه۲۰۰تا۲۵۰گرمکنسانترهمصرفنمایند.
۲-وزنشیرگیریحداقل۳تا۴برابروزنتولدآنهاباشد.
۳-میبایستینوزادانازهفتهدومبهبعدبهخوردنعلوفهوموادکنستانترهعادتکردهباشند.
۵: تغذيهبرهپسازشيرگيری
پسازشیرگیری،برههابهدوقسمتنرومادهتقسیممیشوندوبهطورجداگانهنگهداریمیگردند. خوداین گروههانیزبهدوگروهحذفی )پرواری( وداشتی )جایگزینگله( تقسیممیشوندکههرکدامتغذیهجداگانه دارند.

جدول شماره ۳ : نیازبرههایداشتیباافزایشوزنمتوسط۲۰۰تا۲۵۰گرمدرروز
نوعدام
وزن
بدن(کیلو گرم) غلظت انرژی جیره (مگا کالری در کیلوگرم) ماده خشک مصرفی
(کیلوگرم در روز) TDN (کیلوگرم در روز) درصدپروتیین خام به ماده خشک مصرفی انرژیقابل متابولیسم (مگا کالری در روز) پروتئین خام( گرم در روز) پروتئینقابل متابولیسم (گرم در روز) کلسیم (گرم
در روز) فسفر (گرم
درروز)
UIP 20 درصد UIP 40 درصد UIP 60 درصد
شیشک ماده ۴۰ ۹۱/۱ ۸۱/۰ ۴۳/۰ ۱۳ ۳۵/۲ ۱۰۶ ۱۵۶ ۹۷ ۵/۷۱ ۲/۳ ۲/۲
شیشک نر ۴۰ ۹۱/۱ ۹۴۵/۰ ۴۵/۰ ۱۶ ۶/۳ ۱۵۵ ۱۴۸ ۱۴۲ ۱۰۴ ۲/۳ ۲۵/۲
UIP:پروتئینمصرفیغیرقابلتجزیهدرشکمبه
جدول شماره ۴ :جیرهپیشنهادی برههایداشتیباافزایشوزنمتوسط۲۰۰تا۲۵۰گرمدرروز
ردیف مادهخوراکی گرم/راس/روز
۱ یونجهخشک ۴۰۰تا۵۰۰
۲ سیلوذرت –
۳ کنسانتره ۳۵۰تا۴۰۰
۴ کاه ۵۰تا۱۰۰

جدول شماره ۵ : احتیاجاتبرهپرواریباافزایشوزنمتوسط۱۰۰تا۲۵۰گرمدرروز
وزن بدن
(کیلوگرم) افزایش وزن
بدن (گرم در روز) غلظت انرژی جیره (مگا کالری در کیلوگرم) ماده خشک مصرفی(کیلوگرم در روز) TDN (کیلوگرم در روز) درصدپروتیین خام به ماده خشک مصرفی انرژیقابل متابولیسم (مگا کالری در روز) پروتئین خام( گرم در روز) پروتئینقابل متابولیسم (گرم در روز) کلسیم (گرم
در روز) فسفر (گرم
درروز)
UIP 20 درصد UIP 40 درصد UIP 60 درصد
۲۰ ۱۰۰ ۹۱/۱ ۵۷/۰ ۳/۰ ۴/۱۳ ۰۹/۱ ۷۶ ۷۳ ۶۹ ۵۱ ۳/۲ ۵/۱
۴۰ ۲۵۰ ۹۱/۱ ۳۲/۱ ۷۵/۰ ۱۳ ۵۳/۲ ۱۷۱ ۱۶۳ ۱۵۶ ۱۱۵ ۷/۳ ۴
۵۰ ۲۵۰ ۹۱/۱ ۳۸/۱ ۷۹/۰ ۸/۱۲ ۶۴/۲ ۱۷۷ ۱۶۹ ۱۶۱ ۱۱۹ ۵ ۳
جدول شماره ۶ : جیره پیشنهادی برهپرواریباافزایشوزنمتوسط۱۰۰تا۲۵۰گرمدرروز
ردیف مادهخوراکی گرم/راس/روز
۱ یونجهخشک ۳۵۰تا۶۵۰
۲ سیلوذرت –
۳ کنسانتره ۳۵۰تا۵۰۰
۴ کاه ۵۰تا۲۰۰

تغذيهميش ها
الف : تغذيهبههنگامجفتگيری ) فلاشينگ (
تغذیهبرراندمانتولیدمثلازطریقترشحهورمونها)بویژههورمونهایغدههیپوفیز LHو هورمون هایانسولینلوزالمعده) اثرگذاربودهوباافزایشسطحتغذیهمناسبومکفیتولیدانسولینافزایشوباعثبرداشتگلوگزشدهدرنتیجهانرژیلازمبرایتولیدهورمونهایجنسیوافزایشتخمکریزیفراهممیگردد.بدینمنظورپسازپایانشیردهیتاحدود۳هفتهماندهبهقوچاندازی،تغذیهمیشدرسطحجیرهنگهداریاستتامیشهاقدریلاغرشوندسپستاقوچاندازی،میشهاراباکنسانترهوعلوفههایمرغوبتغذیهمی نماینداینعملرا فلاشینگ گویند( اسکوربدنیتغذیهایدرزمانجفتگیری ۳ تا ۲/۳ می باشد)بااینشوک تغذیهاینرخگیراییآبستنیوراندمانبرهدهیافزایشمییابد.
نکتهمهماینکهمیشهای چاقبهعملفلاشینگکمترپاسخمثبتمیدهندوبالغاننسبتبهمیشهایجواننیزعکسالعملبهترینشانمیدهند.

جدول شماره ۷ : احتیاجاتموادمغذیمیش هادرهنگامفلاشینگوجفتگیری
نوع دام وزن بدن (کیلوگرم) غلظت انرژی جیره (مگا کالری در کیلوگرم) ماده خشک مصرفی(کیلوگرم در روز) TDN (کیلوگرم در روز) درصدپروتیین خام به ماده خشک مصرفی انرژیقابل متابولیسم (مگا کالری در روز) پروتئین خام( گرم در روز) پروتئینقابل متابولیسم (گرم در روز) کلسیم (گرم
در روز) فسفر (گرم
درروز)
UIP 20 درصد UIP 40 درصد UIP 60 درصد
میش ۵۰ ۹۱/۱ ۰۱/۱ ۹۳/۰ ۱۰ ۹۲/۱ ۸۱ ۷۷ ۷۴ ۵۵ ۴/۲ ۸/۱

جدول شماره ۸ : جیره پیشنهادی میش هادرهنگامفلاشینگوجفتگیری
ردیف مادهخوراکی گرم/راس/روز
۱ یونجهخشک ۳۰۰تا۴۵۰
۲ سیلوذرت ۵۰۰ تا ۷۵۰
۳ کنسانتره ۴۵۰تا۵۰۰
۴ کاه ۷۵ تا ۱۲۰

درزمانجفتگیرینبایستیازشبدرویایونجهزیاداستفادهگردد،زیراترکیباتاستروژنیآنهاموجبکاهش
تولیدمثلمیشود. حداکثر۵۰درصدازلگومینههادرزمانجفتگیریاستفادهشود.
ب : تغذيهميشبههنگامآبستنی
میشهاطیدورهآبستنی۱۰تا۱۵کیلوگرموزناضافهمیکنندکهناشیازوزنجنینبههمراهبافتهایهمراهومایعاتجنیناست.بنابراینبرایجلوگیریازسختزاییوچاقیداممیبایستیبهاینمسئلهتوجهداشتواسکوربدنیهنگامزایمان۳تا۵/۳ باشددریکسومانتهایآبستنیحدوددوسوموزنجنینشکلمی گیرد. بنابراینیکسومآخرآبستنیباتوجهبهکاهشحجمشکمبهناشیازافزایشجنیندربدنمادر میبایستیملاحظاتویژهتغذیهایاعمالگردد.
جدول شماره ۹ : احتیاجاتموادمغذیمیشهایآبستن
نوع دام وزن بدن (کیلوگرم) غلظت انرژی جیره (مگا کالری در کیلوگرم) ماده خشک مصرفی(کیلوگرم در روز) TDN (کیلوگرم در روز) درصدپروتیین خام به ماده خشک مصرفی انرژیقابل متابولیسم (مگا کالری در روز) پروتئین خام( گرم در روز) پروتئینقابل متابولیسم (گرم در روز) کلسیم (گرم
در روز) فسفر (گرم
درروز)
UIP 20 درصد UIP 40 درصد UIP 60 درصد
ابتدای آبستنی تک قلو ۵۰ ۹۱/۱ ۱۶/۱ ۶۱/۰ ۳/۸ ۲۱/۲ ۹۶ ۹۱ ۸۷ ۶۴ ۸/۳ ۸/۲
ابتدای آبستنی دو قلو ۵۰ ۹۱/۱ ۳۱/۱ ۷۵/۰ ۶/۸ ۵۱/۲ ۱۱۲ ۱۰۷ ۱۰۳ ۷۶ ۴/۵ ۷/۳
انتهای آبستنی تک قلو ۵۰ ۹۱/۱ ۱ ۶۶/۰ ۱۰ ۸/۲ ۱۰۱ ۹۶ ۹۲ ۶۸ ۵/۵ ۵/۳
انتهای آبستنی دو قلو ۵۰ ۹۱/۱ ۴۷/۱ ۹۷/۰ ۵/۱۰ ۵/۳ ۱۵۵ ۱۴۸ ۱۴۱ ۱۰۴ ۳/۷ ۴/۳

جدول شماره ۱۰: جیره پیشنهادیاحتیاجاتموادمغذیمیشهایآبستن
ردیف مادهخوراکی گرم/راس/روز
۱ یونجهخشک ۳۵۰تا۴۵۰
۲ سیلوذرت —
۳ کنسانتره ۳۵۰تا۵۵۰
۴ کاه ۷۰ تا ۱۵۰

ج:تغذيهبههنگامزايمانميش
هنگامزایمانبه جهت آسایش و راحتی دام بایستیمیشهاراازسایرگلهجدانگهداریکردهتاباعلوفهباکیفیتبالاو کنسانتره ی مناسب تغذیهشوند. ( دادنسبوسبایونجهخشکوموادملینمثلگندموملاسدرابتدایزایشبسیارثمربخشاست؛زیراازیبوستدامجلوگیریمینماید).
توجهویژهبهموادمعدنیموردنیازازجملهکلسیموفسفربرایتولیدشیروجلوگیریازتبشیربسیارحایز
اهمیتاست. درصورتنشاندادنعلائمتبشیرتزریقوریدیکلسیمتنهاراهعلاجبهشمارمیرود.
میشهایشیردهعلاوهبرتأمیناحتیاجاتنگهدارینیازبهرفعاحتیاجاتتولیدشیرنیزدارند. میشهایجوانوآنهاییکهاولینبارزایمانکردهاند،نیازبهتامیناحتیاجاترشدنیزدارند.بدیهیاستمادرهایتکقلوزاودوقلوزابهلحاظاحتیاجاتبسیارمتفاوتبوده،بایستیتأمیناحتیاجاتبهطریقیصورتگیردکهجبرانافتوزن مادهدرطیدورانشیردهینیزبنماید.

جدول شماره ۱۱:احتیاجاتموادمغذیمیشهایشیرده
نوع دام وزن بدن (کیلوگرم) غلظت انرژی جیره (مگا کالری در کیلوگرم) ماده خشک مصرفی(کیلوگرم در روز) TDN (کیلوگرم در روز) درصدپروتیین خام به ماده خشک مصرفی انرژیقابل متابولیسم (مگا کالری در روز) پروتئین خام( گرم در روز) پروتئینقابل متابولیسم (گرم در روز) کلسیم (گرم
در روز) فسفر (گرم
درروز)
UIP 20 درصد UIP 40 درصد UIP 60 درصد
ابتدای شیردهی تک قلو ۵۰ ۹۱/۱ ۰۹/۱ ۷۲/۰ ۳۱/۱۴ ۶۱/۲ ۱۵۶ ۱۴۹ ۱۴۳ ۱۰۵ ۴/۱ ۴/۳
ابتدای شیردهی دو قلو ۵۰ ۹۱/۱ ۶۱/۱ ۰۷/۱ ۸/۱۵ ۸۵/۳ ۲۵۴ ۲۴۲ ۲۳۱ ۱۷۰ ۷/۶ ۷/۵
انتهای شیردهی تک قلو ۵۰ ۹۱/۱ ۴/۱ ۷۴/۰ ۱۱ ۶۸/۲ ۱۵۴ ۱۴۷ ۱۴۱ ۱۰۴ ۹/۳ ۶/۳
انتهای شیردهی دو قلو ۵۰ ۹۱/۱ ۷۲/۱ ۹۱/۰ ۲/۱۲ ۲۹/۳ ۲۱۰ ۲۰۱ ۱۹۲ ۱۱۹ ۴/۵ ۹/۴
انتهای شیردهی تک قلو ۵۰ ۹۱/۱ ۲۶/۱ ۶۷/۰ ۵/۹ ۴/۲ ۱۱۹ ۱۱۴ ۱۰۹ ۸۰ ۳ ۷/۲
انتهای شیردهی دو قلو ۵۰ ۹۱/۱ ۶/۱ ۸۵/۰ ۲/۱۰ ۰۶/۳ ۱۶۳ ۱۵۶ ۱۴۹ ۱۱۰ ۲/۴ ۷/۳

جدول شماره ۱۲:جیره پیشنهادیاحتیاجاتموادمغذیمیش هایشیرده
ردیف مادهخوراکی گرم/راس/روز
۱ یونجهخشک ۳۵۰تا۵۵۰
۲ سیلوذرت ۵۰۰ تا ۷۵۰
۳ کنسانتره ۳۵۰تا۵۵۰
۴ کاه ۵۰ تا ۷۰

ه: تغذيهدرحالتنگهداریوخشکی
میشهاپسازدورهجفتگیریتایکسومانتهایآبستنیدرحالتنگهداریتغذیهمیشوندوسپسجیره
آبستنیدریافتمیدارند،بهطوریکهاسکورتغذیهایآنهادرزمانزایمانبین ۳/۳ تا ۵/۳ باشد( تغذیه بمنظوراستفادهازرشدجبرانیجنیندربرخیواحدهامتداولاست).

جدول شماره ۱۳:احتیاجاتموادمغذیمیشوقوچدرحالتخشکی
نوع دام وزن بدن (کیلوگرم) غلظت انرژی جیره (مگا کالری در کیلوگرم) ماده خشک مصرفی(کیلوگرم در روز) TDN (کیلوگرم در روز) درصدپروتیین خام به ماده خشک مصرفی انرژیقابل متابولیسم (مگا کالری در روز) پروتئین خام( گرم در روز) پروتئینقابل متابولیسم (گرم در روز) کلسیم (گرم
در روز) فسفر (گرم
درروز)
UIP 20 درصد UIP 40 درصد UIP 60 درصد
میش در حال نگهداری ۵۰ ۹۱/۱ ۹۱/۰ ۴۹/۰ ۶/۷ ۷۵/۱ ۶۹ ۶۶ ۶۳ ۴۷ ۲ ۵/۱

جدول شماره ۱۴:جیره پیشنهادی احتیاجاتموادمغذیمیشوقوچدرحالتخشکی
ردیف مادهخوراکی گرم/راس/روز
۱ یونجهخشک ۲۰۰تا۲۵۰
۲ سیلوذرت ۳۰۰ تا ۵۰۰
۳ کنسانتره ۵۰تا۷۰
۴ کاه ۲۵۰ تا ۳۵۰
تغذيهقوچ
الف:درفصلغيرجفتگيری
معمولأقوچهاراپسازدورهجفتگیریکهاندکیهملاغرشدهاندباجیرهنگهداریتغذیهمینمایند،بهطوریکهاسکورتغذیهایآنهااز۵/۳ درابتدایجفتگیریکمترنشود.
نوع دام وزن بدن (کیلوگرم) غلظت انرژی جیره (مگا کالری در کیلوگرم) ماده خشک مصرفی(کیلوگرم در روز) TDN (کیلوگرم در روز) درصدپروتیین خام به ماده خشک مصرفی انرژیقابل متابولیسم (مگا کالری در روز) پروتئین خام( گرم در روز) پروتئینقابل متابولیسم (گرم در روز) کلسیم (گرم
در روز) فسفر (گرم
درروز)
UIP 20 درصد UIP 40 درصد UIP 60 درصد
قوچ در حال نگهداری ۶۲ ۹۱/۱ ۰۹/۱ ۵۵/۰ ۷ ۲ ۷۶ ۵/۷۲ ۵۱ ۶۱ ۹/۳ ۸۵/۱
جدولشماره ۱۵:احتیاجاتموادمغذیقوچدرفصل غیرجفتگیری

ردیف مادهخوراکی گرم/راس/روز
۱ یونجهخشک ۲۰۰تا۲۵۰
۲ سیلوذرت ۳۰۰ تا ۵۰۰
۳ کنسانتره ۵۰تا۷۰
۴ کاه ۲۵۰ تا ۳۵۰
جدولشماره ۱۶:جیره پیشنهادیاحتیاجاتموادمغذیقوچدرفصل غیرجفتگیری
ب:تغذيهقوچهابههنگامجفتگيری )فلاشينگ(
هورمونهایتغذیهبرراندمانتولیدمثلازطریقترشحهورمونها )بویژههورمونهایغدههیپوفیز (LH)و هورمونهای انسولینلوزالمعده( اثرگذاربوده،باافزایشسطحتغذیهمناسبومکفیتولیدانسولینافزایشمییابدوباعث برداشتگلوگزشده،درنتیجهانرژیلازمبرایتولیدهورمونهایجنسیفراهممیشود.

جدولشماره ۱۷:احتیاجاتموادمغذیقوچدرفصلجفتگیری
نوع دام وزن بدن (کیلوگرم) غلظت انرژی جیره (مگا کالری در کیلوگرم) ماده خشک مصرفی(کیلوگرم در روز) TDN (کیلوگرم در روز) درصدپروتیین خام به ماده خشک مصرفی انرژیقابل متابولیسم (مگا کالری در روز) پروتئین خام( گرم در روز) پروتئینقابل متابولیسم (گرم در روز) کلسیم (گرم
در روز) فسفر (گرم
درروز)
UIP 20 درصد UIP 40 درصد UIP 60 درصد
قوچ ۶۵ ۹۱/۱ ۱۳/۱ ۲۱/۱ ۵/۹ ۳۵/۲ ۹۸ ۹۴ ۹۰ ۱۴۱ ۱۵/۴ ۰۵/۴

جدولشماره ۱۸:جیره پیشنهادی احتیاجاتموادمغذیقوچدرفصلجفتگیری
ردیف مادهخوراکی گرم/راس/روز
۱ یونجهخشک ۳۰۰تا۴۵۰
۲ سیلوذرت ۴۰۰ تا ۵۵۰
۳ کنسانتره ۵۰۰تا۶۰۰
۴ کاه ۷۵ تا ۱۲۰


نظرات "الزامات مدیریتی واحدهای پرورش صنعتی گوسفند داشتی"

 • طاها

  با سلام ، بنده دارای ۲۰راس میش ماکویی در شهرستان چایپاره استان اذربایجانغربی هستم ایا شما میتوانید با بنده قرارداد مشاوره جهت مدیریت امداری ببندید

  پاسخ
  • admin

   سلام دوست عزیز. هر کمکی بخواهید انشالاه انجام خواهیم داد. تماس بگیرید.
   ۰۹۱۲۸۴۲۷۱۴۷
   مهندس جدیدی

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.